Categorías
THE WILD BLOG

UN EVENTO SUSTENTABLE

Por Luján López

Enxeñeira de Minas en Eixo Sostenibilidad S.L.

THE WILD. THE SUSTAINABLE FESTIVAL: O FESTIVAL SUSTENTABLE.

E non, non é unha simple denominación. THE WILD é un festival pioneiro por que quere conseguir, voluntariamente, ser un evento sustentable multidisciplinar. Algo que non é doado e require un compromiso firme e un traballo extra por parte da organización, tanto nas fases previas (planificación e organización) como durante a celebración do evento e a súa avaliación.

Pero comecemos polo principio. Non todo o que está a ler isto ten moi claro que é un evento sustentable. A maior parte de chamadas e correos que recibimos en EIXO SOSTENIBILIDAD, S.L. son de persoas interesadas en organizar un evento sustentable, non saben exactamente de que se trata, simplemente queren celebrar a súa voda ou esa festa da que tantas ganas teñen, respectando ao planeta. Aproveitamos esta oportunidade para aclarar en que consiste e por que neste caso atopámonos ante un SUSTAINABLE FESTIVAL.

Para explicalo, nada mellor que visualizar un evento convencional. Pensemos nel: unha voda, unha festa de aniversario, de empresa, a inauguración dun local, un festival… Todos eles teñen algo en común: se non se contempla unha boa xestión ambiental ao longo de todas as súas fases, implican a xeración de gran cantidade de impactos negativos sobre o medio ambiente e unha pegada ecolóxica considerable. Un alto consumo de materias primas (materiais, auga, enerxía, combustibles), afección ao entorno, produción de residuos e xeración de verteduras, emisións á atmosfera… Pensando nestes aspectos ambientais é fácil reflexionar sobre o “dano” ao medio ambiente que supón un evento. E non ten que (ou non debe) ser así.

Un evento sustentable é a versión 2.0 dun evento convencional. Supón un esforzo en minimizar os impactos negativos e reducir esa pegada ecolóxica. A través de varias estratexias na planificación, medidas concretas na fase de organización, coordinación, control e monitoraxe durante a súa celebración, actúase sobre os aspectos ambientais de forma que o impacto do evento sobre o medio ambiente é moito menor. A avaliación e os resultados finais descobren que efectivamente non hai necesidade de renunciar ao lecer e a diversión para respectar o medio ambiente.

Pero un evento sustentable é moito máis. Tamén implica compromiso no ámbito social, un aspecto importantísimo da sustentabilidade. A promoción do emprego e o comercio local, o respecto pola igualdade e os dereitos humanos e a xeración de beneficios sociais son algúns dos obxectivos para cumprir. Por último, e non por iso menos relevante, a concienciación ambiental. Trátase de que todos os que participemos nun evento sustentable, xoguemos o papel que xoguemos (organizador, traballador, provedor, asistente…) aprendamos, sensibilicémonos e saquemos as nosas propias conclusións dun “xeito de facer” que debería ser habitual e non o é.


THE WILD: Vontade e traballo dedicado a facer moito mellor as cousas, un esforzo para trazar o rumbo cara a un futuro máis próspero.

Castelán:

UN EVENTO SOSTENIBLE


THE WILD. THE SUSTAINABLE FESTIVAL: EL FESTIVAL SOSTENIBLE. Y no, no es una simple denominación. THE WILD es un festival pionero por querer conseguir, voluntariamente, ser un evento sostenible multidisciplinar. Algo que no es fácil y requiere un compromiso firme y un trabajo extra por parte de la organización, tanto en las fases previas (planificación y organización) como durante la celebración del evento y su evaluación.


Pero comencemos por el principio. No todo el que está leyendo esto tiene muy claro qué es un evento sostenible. La mayor parte de llamadas y correos que recibimos en EIXO SOSTENIBILIDAD, S.L. de personas interesadas en organizar un evento sostenible, no saben exactamente de qué se trata, simplemente quieren celebrar su boda o esa fiesta de la que tantas ganas tienen, respetando al planeta. Aprovechamos esta oportunidad para aclarar en qué consiste y por qué en este caso nos encontramos ante un SUSTAINABLE FESTIVAL.


Para explicarlo, nada mejor como visualizar un evento convencional. Pensemos en él: una boda, una fiesta de cumpleaños, de empresa, la inauguración de un local, un festival… Todos ellos tienen algo en común: si no se contempla una buena gestión ambiental a lo largo de todas sus fases, implican la generación de gran cantidad de impactos negativos sobre el medio ambiente y una huella ecológica considerable. Un alto consumo de materias primas (materiales, agua, energía, combustibles), afección al entorno, producción de residuos y generación de vertidos, emisiones a la atmósfera… Pensando en estos aspectos ambientales es fácil reflexionar sobre el “daño” al medio ambiente que supone un evento. Y no tiene (o no debe) ser así.


Un evento sostenible es la versión 2.0 de un evento convencional. Supone un esfuerzo en minimizar los impactos negativos y reducir esa huella ecológica. A través de varias estrategias en la planificación, medidas concretas en la fase de organización, coordinación, control y monitorización durante su celebración, se actúa sobre los aspectos ambientales de forma que el impacto del evento sobre el medio ambiente es mucho menor. La evaluación y los resultados finales descubren que efectivamente no hay necesidad de renunciar al ocio y la diversión para respetar el medio ambiente.


Pero un evento sostenible es mucho más. También implica compromiso en el ámbito social, un aspecto importantísimo de la sostenibilidad. La promoción del empleo y el comercio local, el respeto por la igualdad y los derechos humanos y la generación de beneficios sociales son algunos de los objetivos a cumplir. Por último, y no por ello menos relevante, la concienciación ambiental. Se trata de que todos los que participemos en un evento sostenible, juguemos el papel que juguemos (organizador, trabajador, proveedor, asistente…) aprendamos, nos sensibilicemos y saquemos nuestras propias conclusiones de una “forma de hacer” que debería ser habitual y no lo es.


THE WILD: Voluntad y trabajo dedicado a hacer mucho mejor las cosas, un esfuerzo para trazar el rumbo hacia un futuro más próspero.