Categorías
THE WILD BLOG

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Por Luján López

Enxeñeira de Minas en Eixo Sostenibilidad S.L.

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é Logo-Eixo-1-1024x373.jpg

Ante a problemática ambiental que vivimos, requírese do impulso dun gran cambio, accións individuais e colectivas en prol de forzar un cambio de dirección cara á sustentabilidade. Desta maneira, garántese o mantemento e mesmo a mellora da calidade de vida. Para afrontar este reto resulta máis que necesario ofrecerlle protagonismo á EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Como concepto, recoñécese oficialmente a súa existencia e importancia na Conferencia de Nacións Unidas sobre o Medio Humano (Estocolmo, 1972), e aínda que resulta complexo adxudicarlle unha definición, pódese tomar como referencia a que se divulgou no Congreso Internacional de Educación e Formación sobre Medio Ambiente (Moscova, 1987) : “A educación ambiental é un proceso permanente no cal os individuos e as comunidades adquiren conciencia do seu medio e aprenden os coñecementos, os valores, as destrezas, a experiencia e tamén a determinación que lles capacite para actuar, individual e colectivamente, na resolución dos problemas ambientais presentes e futuros”.

THE WILD entende que é de vital importancia, durante o proceso de adaptación e cambio social a un novo modelo de desenvolvemento sostible, a formación e concienciación ambiental a idades cativas. Dentro dunha educación en valores morais e éticos, a sensibilización ambiental non debe perder protagonismo polo importante papel e responsabilidade dos máis pequenos como futuros herdeiros do planeta.

É imprescindible que entendan que está a pasar, que se sintan parte da sociedade e que coñezan como poden participar neste proceso de desenvolvemento. Que aprendan que é exactamente o que lles rodea e a importancia de coidalo; non só a nivel individual, senón que desenvolvan a capacidade de colaborar, é dicir, promover tanto a participación persoal como colectiva.

Por todo iso, un dos alicerces do festival son as actividades destinadas aos máis novos, como OBRADOIROS, REPRESENTACIÓNS e ACTUACIÓNS dirixidas especialmente para eles. Tentamos que gocen tamén de protagonismo e xerar un concepto de familia como un equipo contra a loita cara a todo o que poida danar a nosa contorna. Trátase de provocar unha concienciación divertida, potenciar os valores humanos e culturais e crear nos cativos esa sensación de responsabilidade compartida. Que xamais esquezan que este marabilloso medio ambiente do que contamos en Galicia está para gozalo e que hai moitas formas de facelo sen arriscarnos a perdelo.

Castellano:

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ante la problemática ambiental que vivimos, se requiere del impulso de un gran cambio, acciones individuales y colectivas en pro de forzar un cambio de dirección hacia la sostenibilidad. De esta manera, se garantiza el mantenimiento e incluso la mejora de la calidad de vida. Para afrontar este reto resulta más que necesario ofrecerle protagonismo a la EDUCACIÓN AMBIENTAL.


Como concepto, se reconoce oficialmente su existencia e importancia en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), y aunque resulta complejo adjudicarle una definición, se puede tomar como referencia la que se divulgó en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987) : “La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”.


THE WILD entiende que es de vital importancia, durante el proceso de adaptación y cambio social a un nuevo modelo de desarrollo sostenible, la formación y concienciación ambiental a edades tempranas. Dentro de una educación en valores morales y éticos, la sensibilización ambiental no debe perder protagonismo por el importante papel y responsabilidad de los más pequeños como futuros herederos del planeta.


Es imprescindible que entiendan qué está pasando, que se sientan parte de la sociedad y que conozcan cómo pueden participar en este proceso de desarrollo. Que aprendan qué es exactamente lo que les rodea y la importancia de cuidarlo; no sólo a nivel individual, sino que desarrollen la capacidad de colaborar, es decir, promover tanto la participación personal como colectiva.


Por todo ello, uno de los pilares del festival son las actividades destinadas a los más jóvenes, como OBRADOIROS, REPRESENTACIONES y ACTUACIONES dirigidas especialmente para ellos. Intentamos que gocen también de protagonismo y generar un concepto de familia como un equipo contra la lucha hacia todo lo que pueda dañar nuestro entorno. Se trata de provocar una concienciación divertida, potenciar los valores humanos y culturales y crear en los peques esa sensación de responsabilidad compartida.


Que jamás olviden que este maravilloso medio ambiente del que contamos en Galicia está para disfrutarlo y que hay muchas formas de hacerlo sin arriesgarnos a perderlo.