Categorías
THE WILD BLOG

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Por Luján López

Enxeñeira de Minas en Eixo Sostenibilidad S.L.

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é Logo-Eixo-1-1024x373.jpg

Ante a problemática ambiental que vivimos, requírese do impulso dun gran cambio, accións individuais e colectivas en prol de forzar un cambio de dirección cara á sustentabilidade. Desta maneira, garántese o mantemento e mesmo a mellora da calidade de vida. Para afrontar este reto resulta máis que necesario ofrecerlle protagonismo á EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Como concepto, recoñécese oficialmente a súa existencia e importancia na Conferencia de Nacións Unidas sobre o Medio Humano (Estocolmo, 1972), e aínda que resulta complexo adxudicarlle unha definición, pódese tomar como referencia a que se divulgou no Congreso Internacional de Educación e Formación sobre Medio Ambiente (Moscova, 1987) : “A educación ambiental é un proceso permanente no cal os individuos e as comunidades adquiren conciencia do seu medio e aprenden os coñecementos, os valores, as destrezas, a experiencia e tamén a determinación que lles capacite para actuar, individual e colectivamente, na resolución dos problemas ambientais presentes e futuros”.

THE WILD entende que é de vital importancia, durante o proceso de adaptación e cambio social a un novo modelo de desenvolvemento sostible, a formación e concienciación ambiental a idades cativas. Dentro dunha educación en valores morais e éticos, a sensibilización ambiental non debe perder protagonismo polo importante papel e responsabilidade dos máis pequenos como futuros herdeiros do planeta.

É imprescindible que entendan que está a pasar, que se sintan parte da sociedade e que coñezan como poden participar neste proceso de desenvolvemento. Que aprendan que é exactamente o que lles rodea e a importancia de coidalo; non só a nivel individual, senón que desenvolvan a capacidade de colaborar, é dicir, promover tanto a participación persoal como colectiva.

Por todo iso, un dos alicerces do festival son as actividades destinadas aos máis novos, como OBRADOIROS, REPRESENTACIÓNS e ACTUACIÓNS dirixidas especialmente para eles. Tentamos que gocen tamén de protagonismo e xerar un concepto de familia como un equipo contra a loita cara a todo o que poida danar a nosa contorna. Trátase de provocar unha concienciación divertida, potenciar os valores humanos e culturais e crear nos cativos esa sensación de responsabilidade compartida. Que xamais esquezan que este marabilloso medio ambiente do que contamos en Galicia está para gozalo e que hai moitas formas de facelo sen arriscarnos a perdelo.

Castellano:

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ante la problemática ambiental que vivimos, se requiere del impulso de un gran cambio, acciones individuales y colectivas en pro de forzar un cambio de dirección hacia la sostenibilidad. De esta manera, se garantiza el mantenimiento e incluso la mejora de la calidad de vida. Para afrontar este reto resulta más que necesario ofrecerle protagonismo a la EDUCACIÓN AMBIENTAL.


Como concepto, se reconoce oficialmente su existencia e importancia en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), y aunque resulta complejo adjudicarle una definición, se puede tomar como referencia la que se divulgó en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987) : “La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”.


THE WILD entiende que es de vital importancia, durante el proceso de adaptación y cambio social a un nuevo modelo de desarrollo sostenible, la formación y concienciación ambiental a edades tempranas. Dentro de una educación en valores morales y éticos, la sensibilización ambiental no debe perder protagonismo por el importante papel y responsabilidad de los más pequeños como futuros herederos del planeta.


Es imprescindible que entiendan qué está pasando, que se sientan parte de la sociedad y que conozcan cómo pueden participar en este proceso de desarrollo. Que aprendan qué es exactamente lo que les rodea y la importancia de cuidarlo; no sólo a nivel individual, sino que desarrollen la capacidad de colaborar, es decir, promover tanto la participación personal como colectiva.


Por todo ello, uno de los pilares del festival son las actividades destinadas a los más jóvenes, como OBRADOIROS, REPRESENTACIONES y ACTUACIONES dirigidas especialmente para ellos. Intentamos que gocen también de protagonismo y generar un concepto de familia como un equipo contra la lucha hacia todo lo que pueda dañar nuestro entorno. Se trata de provocar una concienciación divertida, potenciar los valores humanos y culturales y crear en los peques esa sensación de responsabilidad compartida.


Que jamás olviden que este maravilloso medio ambiente del que contamos en Galicia está para disfrutarlo y que hay muchas formas de hacerlo sin arriesgarnos a perderlo.

Categorías
THE WILD BLOG

UN EVENTO SUSTENTABLE

Por Luján López

Enxeñeira de Minas en Eixo Sostenibilidad S.L.

THE WILD. THE SUSTAINABLE FESTIVAL: O FESTIVAL SUSTENTABLE.

E non, non é unha simple denominación. THE WILD é un festival pioneiro por que quere conseguir, voluntariamente, ser un evento sustentable multidisciplinar. Algo que non é doado e require un compromiso firme e un traballo extra por parte da organización, tanto nas fases previas (planificación e organización) como durante a celebración do evento e a súa avaliación.

Pero comecemos polo principio. Non todo o que está a ler isto ten moi claro que é un evento sustentable. A maior parte de chamadas e correos que recibimos en EIXO SOSTENIBILIDAD, S.L. son de persoas interesadas en organizar un evento sustentable, non saben exactamente de que se trata, simplemente queren celebrar a súa voda ou esa festa da que tantas ganas teñen, respectando ao planeta. Aproveitamos esta oportunidade para aclarar en que consiste e por que neste caso atopámonos ante un SUSTAINABLE FESTIVAL.

Para explicalo, nada mellor que visualizar un evento convencional. Pensemos nel: unha voda, unha festa de aniversario, de empresa, a inauguración dun local, un festival… Todos eles teñen algo en común: se non se contempla unha boa xestión ambiental ao longo de todas as súas fases, implican a xeración de gran cantidade de impactos negativos sobre o medio ambiente e unha pegada ecolóxica considerable. Un alto consumo de materias primas (materiais, auga, enerxía, combustibles), afección ao entorno, produción de residuos e xeración de verteduras, emisións á atmosfera… Pensando nestes aspectos ambientais é fácil reflexionar sobre o “dano” ao medio ambiente que supón un evento. E non ten que (ou non debe) ser así.

Un evento sustentable é a versión 2.0 dun evento convencional. Supón un esforzo en minimizar os impactos negativos e reducir esa pegada ecolóxica. A través de varias estratexias na planificación, medidas concretas na fase de organización, coordinación, control e monitoraxe durante a súa celebración, actúase sobre os aspectos ambientais de forma que o impacto do evento sobre o medio ambiente é moito menor. A avaliación e os resultados finais descobren que efectivamente non hai necesidade de renunciar ao lecer e a diversión para respectar o medio ambiente.

Pero un evento sustentable é moito máis. Tamén implica compromiso no ámbito social, un aspecto importantísimo da sustentabilidade. A promoción do emprego e o comercio local, o respecto pola igualdade e os dereitos humanos e a xeración de beneficios sociais son algúns dos obxectivos para cumprir. Por último, e non por iso menos relevante, a concienciación ambiental. Trátase de que todos os que participemos nun evento sustentable, xoguemos o papel que xoguemos (organizador, traballador, provedor, asistente…) aprendamos, sensibilicémonos e saquemos as nosas propias conclusións dun “xeito de facer” que debería ser habitual e non o é.


THE WILD: Vontade e traballo dedicado a facer moito mellor as cousas, un esforzo para trazar o rumbo cara a un futuro máis próspero.

Castelán:

UN EVENTO SOSTENIBLE


THE WILD. THE SUSTAINABLE FESTIVAL: EL FESTIVAL SOSTENIBLE. Y no, no es una simple denominación. THE WILD es un festival pionero por querer conseguir, voluntariamente, ser un evento sostenible multidisciplinar. Algo que no es fácil y requiere un compromiso firme y un trabajo extra por parte de la organización, tanto en las fases previas (planificación y organización) como durante la celebración del evento y su evaluación.


Pero comencemos por el principio. No todo el que está leyendo esto tiene muy claro qué es un evento sostenible. La mayor parte de llamadas y correos que recibimos en EIXO SOSTENIBILIDAD, S.L. de personas interesadas en organizar un evento sostenible, no saben exactamente de qué se trata, simplemente quieren celebrar su boda o esa fiesta de la que tantas ganas tienen, respetando al planeta. Aprovechamos esta oportunidad para aclarar en qué consiste y por qué en este caso nos encontramos ante un SUSTAINABLE FESTIVAL.


Para explicarlo, nada mejor como visualizar un evento convencional. Pensemos en él: una boda, una fiesta de cumpleaños, de empresa, la inauguración de un local, un festival… Todos ellos tienen algo en común: si no se contempla una buena gestión ambiental a lo largo de todas sus fases, implican la generación de gran cantidad de impactos negativos sobre el medio ambiente y una huella ecológica considerable. Un alto consumo de materias primas (materiales, agua, energía, combustibles), afección al entorno, producción de residuos y generación de vertidos, emisiones a la atmósfera… Pensando en estos aspectos ambientales es fácil reflexionar sobre el “daño” al medio ambiente que supone un evento. Y no tiene (o no debe) ser así.


Un evento sostenible es la versión 2.0 de un evento convencional. Supone un esfuerzo en minimizar los impactos negativos y reducir esa huella ecológica. A través de varias estrategias en la planificación, medidas concretas en la fase de organización, coordinación, control y monitorización durante su celebración, se actúa sobre los aspectos ambientales de forma que el impacto del evento sobre el medio ambiente es mucho menor. La evaluación y los resultados finales descubren que efectivamente no hay necesidad de renunciar al ocio y la diversión para respetar el medio ambiente.


Pero un evento sostenible es mucho más. También implica compromiso en el ámbito social, un aspecto importantísimo de la sostenibilidad. La promoción del empleo y el comercio local, el respeto por la igualdad y los derechos humanos y la generación de beneficios sociales son algunos de los objetivos a cumplir. Por último, y no por ello menos relevante, la concienciación ambiental. Se trata de que todos los que participemos en un evento sostenible, juguemos el papel que juguemos (organizador, trabajador, proveedor, asistente…) aprendamos, nos sensibilicemos y saquemos nuestras propias conclusiones de una “forma de hacer” que debería ser habitual y no lo es.


THE WILD: Voluntad y trabajo dedicado a hacer mucho mejor las cosas, un esfuerzo para trazar el rumbo hacia un futuro más próspero.

Categorías
THE WILD BLOG

Comunicado da dirección do The Wild

Dende a dirección do festival sostible e multidisciplinar The Wild, queremos confirmar que, debido a crise sanitaria polo Covid-19, o certame trasladarase aos días, 4, 5 e 6 de setembro de 2020.

A decisión tómase en relación a emerxencia sanitaria producida polo coronavirus, xa que non podemos garantir a normal celebración do evento nin a seguridade e o benestar do público e participantes. Con esta nova data confiamos e traballamos coa esperanza de que a normalización social que tanto ansiamos, sexa por entón, efectiva. Non obstante seguiremos atentamente a evolución dos acontecementos e estaremos en contacto coas institucións locais e autoridades sanitarias para adecuarnos a calquera escenario.

Polo momento, estamos a traballar na reorganización das diversas actividades e agradecemos a todos os colaboradores, institucións, participantes, e en definitiva, a todos os que fan posible a celebración de The Wild, o apoio recibido para que o festival se poida levar a cabo. Nesta liña, a carreira de obstáculos The Wild Race, que tiña prevista a súa celebración o 28 de xuño no parque forestal de San Miuel de Oia trasladarase ao 6 de setembro se a situación o permite.

Finalmente, queremos mostrar todo o noso cariño e apoio ás persoas que se viron afectadas pola crise sanitaria actual e aos colectivos que seguen día a día traballando para que a situación se resolva. É sumamente importante seguir as recomendacións e indicacións das autoridades competentes co fin de recuperar a normalidade canto antes.

Entre tod@s conseguirémolo!